Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 1 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 2 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 3 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 4 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 5 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 6 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 7 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 8 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 9 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 10 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 11 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 12 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste 13 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

pinit fg en rect red 28 Sylvie Meis at Victoria Swarovski wedding in the San Giusto church in Trieste

user